อย.เร่งคลอดเกณฑ์ "ผัก-ผลไม้สด" ระดับพรีเมียม

Posted on 2017-05-15

อย.เร่งคลอดเกณฑ์

อย.เร่งคลอดร่างหลักเกณฑ์ฯ "ผัก-ผลไม้สด" ระดับ "พรีเมียม" ระบุชัดคุณลักษณะต้องเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารชนิดเดียวกัน มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน หวังยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ดี
       
       ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคระกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการผักและผลไม้สด จ.สระบุรี ว่า อย.มีเป้าหมายการยกระดับสินค้าผักและผลไม้สดให้เป็นสินค้าพรีเมียม เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากผักและผลไม้สด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งการลงพื้นที่จริงในครั้งนี้ ก็เพื่อศึกษาความเป็นไปและนำข้อมูล ข้อคิดเห็นมาสนับสนุนการออกหลักเกณฑ์
       
       "อย.ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 365 พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ "พรีเมียม" บนฉลากอาหาร โดยพรีเมียมหมายความว่าข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารในชนิดหรือประเภทเดียวกันโดยทั่วไป โดยต้องเป็นมาตรฐานที่มีแหล่งอ้างอิงหรือยอมรับได้ในระดับประเทศ หรือมีข้อมูลทางวิชาการใน เรื่องประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรายผลิตผลนั้นๆ เช่น เกณฑ์ความหวาน มีสีสันที่สม่ำเสมอ ไม่มีร่องรอยของตำหนิ ไม่มีร่องรอยของการเน่า ไม่มีสิ่งเจือปนทางกายภาพ เป็นต้น" ดร.ทิพย์วรรณ กล่าว
       
       ดร.ทิพย์วรรณ กล่าวว่า ส่วนสาระสำคัญและเงื่อนไขการแสดงข้อความ นั่นคือ การแสดงข้อความพรีเมียมต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง และมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน นอกจากนี้ มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ ส่วนสถานที่รวบรวมตัดแต่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Primary GMP หรือ GMP หรือ HACCP หรือมาตรฐานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC) หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ร่างดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะมีการบังคับใช้เป็นกฎหมายในเร็วๆ นี้

 

ขอขอบคุณที่มา  http://www.manager.co.th/